Хроники Эллизора. Чужестранец. - page 168

168
èíôîðìàöèåé, êàê èçâåñòíî, íàõîäèòñÿ â áî-
ëåå âûãîäíîì ïîëîæåíèè, ÷åì òîò, êòî ýòîé
èíôîðìàöèåé íå ðàñïîëàãàåò, íå òàê ëè?
Íà÷àëüíèê ñòðàæè ïîéìàë ñåáÿ íà òîì,
÷òî æåëàíèå âûïèòü íà÷èíàåò ïîäíèìàòüñÿ
â äóøå ñ ïóùåé ñèëîé. Íåäàðîì ñóùåñòâóåò
ïîãîâîðêà: áåç áóòûëêè íå ðàçáåð¸øü. Áûëà
áû âîëÿ ñàìîãî Êîðíèëèÿ, îí áû çàáðîñèë
âñå ýòè èíòðèãè è ñëóæåáíûå ãàäîñòè è ñ
óäîâîëüñòâèåì ïîãðóçèëñÿ áû â äâóõíåäåëü-
íûé çàïîé, à òàì — õîòü òðàâà íå ðàñòè…
Îäíàêî åñëè áû îí îòâå÷àë çà ñåáÿ îäíîãî…
Íî îò Êîðíèëèÿ çàâèñåëè æèçíè äðóãèõ ëþ-
äåé. Âîò è ïðèõîäèëîñü òåðïåòü îêðóæàþùåå
ñâèíñòâî. Ìàëî òîãî, ôàêòè÷åñêè, ïðèõîäè-
ëîñü â í¸ì ó÷àñòâîâàòü! Òåðïåòü ñâèíñòâî ñà-
ìîãî ñåáÿ, òî÷íåå, ñîáñòâåííîå ñâèíñòâî!
 êàíöåëÿðèþ ñ äîêëàäîì ÿâèëñÿ ãëàâ-
íûé ëåêàðü Ñîâåòà.
— Íó, ÷òî òàì ×óæåñòðàíåö? — ñ íåòåð-
ïåíèåì ñïðîñèë Êîðíèëèé.
— Îñìîòð ïðîâ¸ë. Îí âïîëíå çäîðîâ, õîòÿ
åù¸ è ñëàá îò ïîñëåäñòâèé ìíîæåñòâà ðàíå-
íèé. Íî, âîîáùå ãîâîðÿ, óäèâèòåëüíî êàê îí
îò íèõ îïðàâèëñÿ. Äðóãîé áû íà åãî ìåñòå
äîëãî íå ïðîòÿíóë.
— Äà? Íàäî æå… Çíà÷èò, êðåïêèé ìà-
ëûé?
1...,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167 169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,...464
Powered by FlippingBook