Хроники Эллизора. Чужестранец. - page 17

17
— Ñëóøàé, Îççè, à òû âîîáùå õîðîøî ïî-
äóìàë?
— À ÷òî? — Îççè ïðîäîëæàë áðîñàòü
âçãëÿäû ïî ñòîðîíàì è ñäåëàë âèä, ÷òî íå ïî-
íÿë âîïðîñà.
— Íî âåäü ýòî æå íàðóøåíèå Çàêîíà! Ïî-
ìîùü ÷óæåñòðàíöó íà òåððèòîðèè Ýëëèçîðà!
— Ðàçâå? — Îççè äîñòàë èç êîë÷àíà ñòðå-
ëó è âíèìàòåëüíî å¸ îñìîòðåë.
— À êàê æå! — ßêîâ áûë âçâîëíîâàí è ïî-
ýòîìó ãîâîðèë òîðîïëèâî, êîìêàÿ ñëîâà, êàê
âñåãäà, êîãäà ÷òî-òî âûõîäèëî íå ïî íåìó. — Ê
òîìó æå òû ïîäâåðãàåøü îïàñíîñòè íå òîëüêî
ñåáÿ, íî è íàñ, òâîèõ äðóçåé!
— Ëîâè! — âäðóã çàêðè÷àë Îççè è ñ ñèëîé
ìåòíóë ñòðåëó îò àðáàëåòà â ñòîðîíó ßêîâà.
Òîò èñïóãàííî âñêðèêíóë, íî ñòðåëó ïîéìàë.
Èíà÷å áû îíà âïèëàñü åìó ïðÿìî â ïëå÷î.
Òàêèå âûõîäêè Îççè âñåãäà îáèæàëè ßêî-
âà, è îí ñîâåðøåííî ïî-äåòñêè íàäóë ñâîè è
áåç òîãî òîëñòûå ãóáû.
— Îñòàâü ñòðåëó íà ïàìÿòü, — çàñìåÿëñÿ
Îççè. — Âèäèøü, ó òåáÿ, êàê è ðàíüøå, õî-
ðîøàÿ ðåàêöèÿ. ×åãî òåáå áîÿòüñÿ?
Îí íåìíîãî ïîìîë÷àë, âçãëÿíóë íà äðó-
çåé, çàòåì ñêàçàë óæå ñåðü¸çíî:
— Íó íå ìîã ÿ åãî óòàùèòü îäèí. Ñëèø-
êîì îí òÿæ¸ëûé... Ìû æå äðóçüÿ — êîãî ìíå
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...464
Powered by FlippingBook