Хроники Эллизора. Чужестранец. - page 280

280
ñ ïîìïîâûìè ðóæüÿìè çà ïëå÷àìè. Âîçëå
îäíîãî èç äîìîâ ê íèì íåîæèäàííî ïîäñåë
ãëàâíûé ñîâåòíèê Ñàðòîðèé, è êàâàëüêàäà
ñòðàæè óâåëè÷èëàñü åù¸ íà ÷åòûðå ÷åëîâå-
êà. Îççè ñèäåë íà ïåðåäíåì ñèäåíèè ñïèíîé
ê äâèæåíèþ, ïðÿìî íàïðîòèâ äâóõ âëàñòíûõ
âåëüìîæ, îò êîòîðûõ çàâèñåëà åãî ñóäüáà è,
÷òî íå èñêëþ÷åíî, ñóäüáà åãî îòöà è äðóãèõ
áëèçêèõ.
Ñàðòîðèé è Ãåðîíòèé çàãîâîðèëè äðóã ñ
äðóãîì, íå îáðàùàÿ íà Îççè íèêàêîãî âíè-
ìàíèÿ, ñëîâíî îí è íå ñîñåäñòâîâàë ñ íèìè
â ïðîë¸òêå èëè áûë íåîäóøåâë¸ííûì ïðåä-
ìåòîì.
— Èìïåðèóñ ïðèíÿë îêîí÷àòåëüíîå ðåøå-
íèå, — ñêàçàë Ñàðòîðèé, — â Âèðëåíäå áóäåò
ïîñòðîåíà áàøíÿ!
— Áàøíÿ? — ïåðåñïðîñèë Ãåðîíòèé. — À
çà÷åì íàì áàøíÿ? È áîëüøàÿ áóäåò áàøíÿ?
— Ïîäîçðåâàþ, ÷òî ýòî áóäåò ãðàíäèîçíîå
ñîîðóæåíèå, êîòîðîå ñîâìåñòèò â ñåáå òåõíè-
÷åñêîå è êóëüòîâîå çíà÷åíèå... Êñòàòè, äàâàé
îòïðàâèìñÿ òóäà, ìíå ñåãîäíÿ íóæíî òàì ïî-
áûâàòü...
È Ñàðòîðèé äàë óêàçàíèå êó÷åðó äåðæàòü
ïóòü â Âèðëåíä ÷åðåç öåíòð Ìàããðåéäà. Âû-
áîð èìåííî òàêîãî ìàðøðóòà áûë íåñëó÷àåí:
Ñàðòîðèé æåëàë, ÷òîáû Îççè êàê ìîæíî áî-
1...,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279 281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,...464
Powered by FlippingBook